Một vài kết quả liên quan đến bài toán thành viên trong lớp phụ thuộc hàm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4441Một vài kết quả liên quan đến bài toán thành viên trong lớp phụ thuộc hàm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4441