Một số vấn đề của vật lý quark - gluon plasma và lý thuyết bán hiện tượng luận

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4442Một số vấn đề của vật lý quark - gluon plasma và lý thuyết bán hiện tượng luận

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4442