Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4454
Title: Nghiên cứu nguồn lợi cá Hồng (Lutianus ery-ropterus Bloch) ở vịnh Bắc Bộ bằng mô hình phân tích quần thể thực thể VPA
Authors: Nguyễn, Xuân Huấn
Đoàn, Bộ
Keywords: Động vật
Cá Hồng
Quần thể thực thể
Vịnh Bắc Bộ
Issue Date: 1996
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 9-14
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4454
Appears in Collections:Chuyên san Khoa học tự nhiên và công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000054.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.