Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4470
Title: Nghiên cứu hoạch định tổ chức không gian phát triển kinh tế và sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường cấp tỉnh, (Nghiên cứu mẫu tỉnh Lào Cai)
Authors: Nguyễn, Cao Huần
Keywords: Phát triển kinh tế;Tài nguyên thiên nhiên;Bảo vệ môi trường;Lào Cai
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 55-65
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4470
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_001030.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.