Xác lập vùng nguyên liệu chè búp hợp lý cho các xí nghiệp chế biến ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp định lượng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4474Xác lập vùng nguyên liệu chè búp hợp lý cho các xí nghiệp chế biến ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp định lượng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4474