Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4656
Title: Những điểm yếu của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay
Authors: Quách, Mạnh Hào
Keywords: Tái cấu trúc;ngân hàng;thanh khoản;nợ xấu
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 23-28
Abstract: Bài viết tổng hợp chọn lọc những ý kiến của chuyên gia tài chính - ngân hàng về những điểm yếu cơbản của hệthống ngân hàng Việt Nam - đây sẽlà tiền đềcho nhu cầu thực hiện tái cấu trúc. Dựa trên phương pháp nghiên cứu sửdụng nhóm tập trung, tác giả đã chỉra bốn nhóm điểm yếu quan trọng bao gồm (i) mất cân đối kỳhạn, thanh khoản và chi phí xã hội; (ii) quản trịkém và rủi ro mất vốn; (iii) chiến lược và sản phẩm; (iv) tính phụthuộc của ngân hàng nhà nước. Tác giảcho rằng bước cần thiết đầu tiên của quá trình tái cấu trúc là tạo ra một hệthống gương soi chuẩn cho hệthống ngân hàng dựa trên thực tiễn Việt Nam, thay vì máy móc áp dụng những mẫu hình kinh nghiệm từcác quốc gia khác.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4656
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02712.pdf
  • Description : 
  • Size : 281.5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.