Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4669
Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua phát triển kỹ năng lao động và vai trò của giáo dục phổ thông
Authors: Nguyễn, Quốc Việt
Nguyễn, Minh Thảo
Keywords: Chất lượng nguồn nhân lực;đào tạo kỹ năng lao động;giáo dục phổ thông
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 185‐192
Abstract: Bài viết tìm hiểu nhu cầu của các doanh nghiệp về kỹ năng lao động (kỹ năng cứng và kỹ năng mềm) khi tuyển dụng và đề bạt cũng như mức độ đáp ứng của lao động hiện nay. Xuất phát từ thực tiễn nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta phải có sự nhận diện khách quan, đúng thực trạng vềkỹnăng lao động và giáo dục phổthông, bài viết chỉra khoảng trống vềkỹnăng hiện nay ởnước ta, tập trung chủyếu vào kỹnăng mềm và kỹnăng nghề. Trên cơsở đó, bài viết đưa ra một sốkiến nghịvềlồng ghép đào tạo kỹnăng qua các môn học trong trường phổthông nhằm trang bịcho học sinh những kỹnăng cần thiết khi tham gia thịtrường lao động, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4669
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02724.pdf
  • Description : 
  • Size : 285.31 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.