Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4719
Title: Một số nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Authors: Đặng, Thị Hương
Keywords: Đào tạo;Cán bộ quản lý;Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 10-17
Abstract: Cán bộ quản lý là lực lượng lao động đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Trước yêu cầu của đổi mới và hội nhập, cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nâng cao hơn nữa năng lực, thái độ và kỹnăng quản lý đểcó thể chèo lái con thuyền doanh nghiệp đi đến thành công. Tuy nhiên, công tác đào tạo cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏvà vừa hiện nay còn nhiều hạn chế. Trên cơsở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tếtình hình đào tạo cán bộquản lý tại một sốdoanh nghiệp nhỏvà vừa ởHà Nội, bài viết đưa ra một sốvấn đềcần lưu ý vềthực trạng đào tạo cán bộquản lý trong doanh nghiệp nhỏvà vừa. Kết quảnghiên cứu cũng chỉra một sốnhân tố ảnh hưởng quan trọng nhất đến công tác đào tạo cán bộquản lý, nhưnhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về đào tạo; chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; khảnăng tài chính; năng lực đào tạo và tổchức đào tạo của doanh nghiệp.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4719
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02760.pdf
  • Description : 
  • Size : 200.22 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.