Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4721
Title: Phát triển kinh tế hộ gia đình ở Việt Nam
Authors: Mai, Thị Thanh Xuân
Đặng, Thị Thu Hiền
Keywords: Kinh tế hộ;Nông thôn;Phát triển bền vững
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 1-9
Abstract: Kinh tế hộgia đình là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Kể từ khi được thừa nhận là đơn vị kinh tế tự chủ (năm 1988), sự phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực cả về quy mô, tốc độ và cơ cấu. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã đứng vững được trong nền kinh tế thị trường, có tác động lớn đến sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của địa phương cũng như cả nước. Tuy vậy, dưới góc nhìn phát triển bền vững, sự phát triển của kinh tế hộ vẫn còn nhiều hạn chế. Bài viết dựa vào các số liệu thứ cấp, chủ yếu là số liệu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên phạm vi cảnước vào các năm 2001, 2006 và 2011, tập trung phân tích, đánh giá những thành tựu cơbản và chỉra một sốhạn chế, bất cập trong phát triển bền vững của kinh tếhộvà nguyên nhân của nó, từ đó đềxuất giải pháp khắc phục nhằm thúc đẩy kinh tếhộkhu vực nông thôn phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4721
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02761.pdf
  • Description : 
  • Size : 206.87 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.