Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4726
Title: Doanh nhân Việt Nam với vấn đề nắm bắt cơ hội kinh doanh
Authors: Nguyễn, Viết Lộc
Keywords: Doanh nhân;Cơ hội kinh doanh;Khát vọng kinh doanh
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 35-43
Abstract: Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế mở ra cho doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam nhiều cơ hội kinh doanh mới. Tuy nhiên, cạnh tranh trong môi trường toàn cầu là hết sức khốc liệt, đầy thách thức và rủi ro. Trong điều kiện môi trường kinh doanh đó, yếu tố mang tính quyết định đối với sự thành công của doanh nghiệp, doanh nhân là khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh. Bài viết phân tích và lý giải những vấn đề sau: (i) Khát vọng kinh doanh của doanh nhân; (ii) Cơhội kinh doanh và mô hình quá trình nhận biết cơ hội kinh doanh của doanh nhân; (iii) Những nhận định về đặc trưng nắm bắt cơ hội kinh doanh của doanh nhân Việt Nam. Đặc biệt, bài viết đi sâu phân tích những yếu tố thuộc về đặc trưng con người Việt Nam có tác động đến tư duy, hành động nói chung và vấn đề khát vọng kinh doanh, nắm bắt cơhội kinh doanh nói riêng làm cơsởcho việc nhận thức điểm mạnh, điểm yếu của doanh nhân trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4726
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02765.pdf
  • Description : 
  • Size : 211.89 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.