Nghiên cứu xử lý Polyclobiphenyl bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4742Nghiên cứu xử lý Polyclobiphenyl bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4742