Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4750
Title: Sử dụng kỹ thuật Microsatellite để đánh giá tính đa dạng di truyền và cấu trúc di truyền của quần thể bò nuôi ở tỉnh Hà Giang
Authors: Phạm, Doãn Lân
Nguyễn, Trọng Bình
Vũ, Chí Cương
Maillard, Jean- Charles
Keywords: Đa dạng di truyền;Quần thể;Cấu trúc quần thể;Microsatellite
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 310-317
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá tính đa dạng và cấu trúc di truyền của quần thể bò nuôi ở tỉnh Hà Giang. Giá trị trung bình sai khác di truyền giữa quần thể bò ở các huyện là rất nhỏ.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4750
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02493.pdf
  • Description : 
  • Size : 206.95 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.