Nhân nhanh rễ bất định Nhân sâm Panax ginseng C.A. Meyer: ảnh hưởng của một số nhân tố lý hóa lên sự tăng trưởng sinh khối và sản phẩm trao đổi chất ginsenosides

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4753Nhân nhanh rễ bất định Nhân sâm Panax ginseng C.A. Meyer: ảnh hưởng của một số nhân tố lý hóa lên sự tăng trưởng sinh khối và sản phẩm trao đổi chất ginsenosides

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4753