Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4759
Title: Bàn về tội buôn bán người trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 1999
Authors: Nguyễn, Thị Lan
Keywords: Luật hình sự;Tội buôn bán người;Dự thảo;Năm 1999
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 62-66
Abstract: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hì nh sự năm 1999 xây dựng Điều 119 về t ội buôn bán người với cấu thành tội phạm bao quát và chặt chẽ vừa đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa đáp ứng được y êu cầu về sự tương thích với pháp luật quốc tế tr ong tiến trình hội nhập của đất nước. Bên cạnh nhiều điểm tiến bộ đã đạt được thì Điều 119 về tội buôn bán người cũng có một số vấn đề cần cân nhắc mà tác giả nêu ra nhằm góp ý thêm cho Dự thảo.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4759
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02782.pdf
  • Description : 
  • Size : 252.98 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.