Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5052
Title: Tăng cường thu hút FDI cho nông nghiệp và nông thôn
Authors: Trần, Nam Bình
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài;FDI;Nông nghiệp;Nông thôn
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 63-71
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5052
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_001088.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.87 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.