Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5061
Title: Đánh giá chất lượng không khí thông qua thành phần hóa học nước mưa tại khu dân cư có hoạt động công nghiệp (Khảo sát tại khu vực thị xã Bắc Giang)
Authors: Nguyễn, Hồng Khánh
Keywords: Đánh giá chất lượng;Môi trường không khí;Hóa học;Nước mưa;Công nghiệp
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 28-32
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5061
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_001097.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.89 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.