Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5119
Title: Bước đầu nhận xét về sự tự do hoá ngôn ngữ thơ mới bảy chữ Tiếng Việt (Trên tư liệu các tập thơ của Xuân Diệu, Tố Hữu, và Nguyễn Bính)
Authors: Đinh, Văn Đức
Nguyễn, Văn Thùy
Keywords: Văn học Việt Nam;Ngôn ngữ;Thơ mới;Tiếng Việt
Issue Date: 2003
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Nguyễn, Văn Thùy, Đinh, Văn Đức. (2003). Bước đầu nhận xét về sự tự do hoá ngôn ngữ thơ mới bảy chữ Tiếng Việt (Trên tư liệu các tập thơ của Xuân Diệu, Tố Hữu, và Nguyễn Bính). Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: KHXH&NV. Tập 19, Số 1, tr. 6-17
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: KHXH&NV
Abstract: Thơ mới khu biệt với thơ cũ. Nó được mở đầu bởi trào lưu thơ cải cách trong giai đoạn 1932-1945, rồi tiếp tục hiện đại hóa sau này. Thơ mới là một hiện tượng rất mới, rất quan trọng của ngôn ngữ văn học Việt Nam thế kỷ 20 –- Thơ bao giờ cũng tồn tại dưới dạng bài viết tức là một văn bản, một diễn ngôn (discourse), có điều nó khác với văn bản văn xuôi trên một loạt thuộc tính về tổ chức và biểu đạt –- Về bài thơ…
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: KHXH&NV
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5119
Language: vi
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_001104.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.