Kết quả phân lập một số loài vi khuẩn Lam ( Cyanobacteria) có tế bào dị hình trong đất trồng ở tỉnh Đắc Lắc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5220Kết quả phân lập một số loài vi khuẩn Lam ( Cyanobacteria) có tế bào dị hình trong đất trồng ở tỉnh Đắc Lắc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5220