Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5238
Title: Điều chế và cấu trúc của 5-{[4-({4-[(5 - mercapto-1,3,4-thiadi-azol-2-yl) amino) phenyl}thio)phenyl}thio)phenyl]ưamino}Ư-1,3,4-thiadizol-2-thiol
Authors: Nguyễn, Thị Sơn
Nguyễn, Văn Khiêm
Lưu, Văn Bôi
Keywords: Phổ hồng ngoại;Điều chế;Cấu trúc;Hóa học;Phản ứng hóa học;Hợp chất hữu cơ
Issue Date: 2006
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 26-31
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5238
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_002001.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.53 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.