Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5528
Title: Nhà nước Văn Lang - Nhà nước siêu làng
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Lịch sử nhà nước;Nhà nước Văn Lang;Nhà nước siêu làng;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 177-183
Abstract: Nghiên cứu về những đặc trưng cơ bản của nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Đây là bài viết làm sáng tỏ đặc tính siêu làng dưới góc độ lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật. Nội dung của bài viết tập trung làm rõ 3 vấn đề: thứ nhất, làm rõ Nhà nước Văn Lang mang đặc tính của một công xã nông thôn, nó mang dáng dấp của một cái làng lớn, có tính đại diện cao, tính liên kết mạnh nhưng tính giai cấp yếu; thứ hai, chỉ ra mối quan hệ hòa đồng, lưỡng hợp giữa làng và nước; thứ ba, khẳng định và chứng minh luận điểm "việc hình thành Nhà nước Văn Lang là một quá trình lâu dài".
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5528
Language: vi
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_001125.pdf
  • Description : 
  • Size : 909.36 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.