Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/671
Title: Hai cặp phân loại hợp đồng căn bản
Other Titles: Two couples of fundamental classifications of contracts
Authors: Ngô, Huy Cương
Keywords: Luật dân sự;Phân loại;Hợp đồng
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 27-32
Abstract: Phân loại hợp đồng thành hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ, hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù có ý nghĩa to lớn trong xây dựng pháp luật và thực tiễn pháp lý. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay, hai cặp phân loại này chưa được chú ý thích đáng. Bài giới thiệu nội dung chủ yếu của hai cặp phân loại này và bình luận pháp luật Việt Nam liên quan.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/671
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : b4.pdf
  • Description : 
  • Size : 282.29 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.