Về khái niệm và đặc điểm của hình phạt bổ sung trong Luật hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/680Về khái niệm và đặc điểm của hình phạt bổ sung trong Luật hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/680