Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/684
Title: Chức vụ và thẩm quyền chức vụ trong cơ quan hành chính nhà nước
Other Titles: Position and authority in the administrative state
Authors: Phạm, Hồng Thái
Keywords: Luật học;Cơ quan nhà nước;Cơ quan hành chính;Chức vụ;Thẩm quyền
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 67-73
Abstract: Bài báo phân tích các khái cạnh chức vụ nhà nước trong bộ máy hành chính nhà nước, đưa ra khái niệm thẩm quyền chức vụ nhà nước, phân biệt chức vụ chính trị, chức vụ quyền lực hành chính, chức vụ chuyên môn và phân tích mối liên hệ giữa các chức vụ, chỉ ra tính chất, đặc thù, giới hạn thẩm quyền, vị trí, vai trò, thẩm quyền của từng loại chức vụ nhà nước trong cơ quan hành chính nhà nước.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/684
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : b1.pdf
  • Description : 
  • Size : 301.6 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.