Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/692
Title: Một số ý kiến về khoản 2 Điều 410 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2004
Other Titles: Some ideas about perfecting clause 2 of Article 410 of the Civil Proceedings 2004
Authors: Bành, Quốc Tuấn
Keywords: Bộ Luật tố tụng dân sự;Điều khoản;2004
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 101-109
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2004 và các văn bản pháp luật khác có liên quan, tác giả bài viết có một số ý kiến về hoàn thiện khoản 2 Điều 410 của Bộ Luật tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004 liên quan đến thẩm quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/692
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : b5.pdf
  • Description : 
  • Size : 389.58 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.