Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/693
Title: Nghiên cứu so sánh về Cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm sát giữa Việt Nam và Trung Quốc
Other Titles: Comparative research on the organizational structure of the People's Procuracy between Vietnam and China
Authors: Ngũ, Quang Hồng
Keywords: Viện Kiểm sát;Cơ cấu tổ chức;Việt Nam;Trung Quốc
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 110-114
Abstract: Bài viết nghiên cứu cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân của Việt Nam và Trung Quốc để từ đó rút ra những nhận xét bước đầu về cơ cấu tổ chức và thể chế lãnh đạo, góp phần có thêm tư liệu so sánh về vấn đề này cho học viên, sinh viên và giáo viên, các nhà nghiên cứu.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/693
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : b6.pdf
  • Description : 
  • Size : 230.15 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.