Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/697
Title: Tăng trưởng công bằng: Một chiến lược phát triển mới
Other Titles: Equitable growth - A new development strategy
Authors: Phạm, Xuân Hoan
Keywords: Kinh tế;Chiến lược phát triển;Tăng trưởng công bằng
Issue Date: 2009
Publisher: H. :$bĐHQGHN
Citation: $atr. 139-149
Abstract: Trong mấy thập niên cuối của thế kỷ thứ 20 và những năm đầu của thế kỷ thứ 21, các nước đang phát triển ở Châu Á đã giành được những mức tăng trưởng vượt bậc. Dù vậy, những người dân của họ lại không được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế một cách đồng đều, dẫn tới gia tăng sự bất bình đẳng cả về thu nhập lẫn các dịch vụ xã hội. Nếu sự bất bình đẳng này kéo dài sẽ làm tổn thương đến chính sự tăng trưởng của nền kinh tế. Chính vì thế, các nước đang phát triển này đã và đang bắt tay vào thực hiện chiến lược tăng trưởng công bằng. Bài viết lập luận rằng, chiến lược tăng trưởng công bằng mà các nước đang phát triển theo đuổi cần phải bao gồm hai trụ cột chính là: thứ nhất, phải tạo ra được tăng trưởng kinh tế cao và bền vững nhằm tạo ra các cơ hội việc làm tốt và toàn dụng; thứ hai, phải làm cho mọi người có được sự tiếp cận một cách công bằng tới các cơ hội kinh tế và việc làm đó. Trong chiến lược này, khu vực tư nhân sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo ra kinh tế tăng trưởng cao và bền vững. Vai trò trọng tâm của chính phủ là xây dựng và duy trì một môi trường kinh doanh tốt bằng cách xử lý những lỗ hổng của thị trường, những yếu kém về định chế, đầu tư vào hạ tầng và nhân lực, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì luật pháp, v.v… Đối với trụ cột thứ hai, làm cho mọi người có được sự tiếp cận một cách công bằng tới các cơ hội kinh tế và việc làm, chính phủ cần quan tâm tới ba lĩnh vực chính: (i) đầu tư vào giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội khác để tăng cường năng lực cá nhân người lao động, (ii) xây dựng chính sách và định chế tốt để nâng cao công bằng về mặt kinh tế cũng như xã hội và tạo ra một sân chơi chung bình đẳng, và (iii) xây dựng mạng lưới an sinh xã hội để xoá bỏ đói nghèo cho những người bị thị trường bỏ rơi trong quá trình phát triển.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/697
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 1..pdf
  • Description : 
  • Size : 647.08 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.