Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/710
Title: Chế định hợp đồng dân sự vô hiệu trước yêu cầu sửa đổi bổ sung Bộ Luật dân sự năm 2005
Other Titles: Provisions on invalid contracts in the face of amending and supplementing the 2005 civil code
Authors: Bùi, Thị Thanh Hằng
Keywords: Luật dân sự;Hợp đồng dân sự;Chế định;Sửa đổi;Bổ sung
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 172-179
Abstract: Theo Điều 121 Điều 410 Bộ Luật dân sự (BLDS) năm 2005 các quy định về giao dịch dân sự vô hiệu cũng được áp dụng đối với hợp đồng vô hiệu. Tuy nhiên, những điều kiện về hợp đồng dân sự vô hiệu không được qui định chi tiết mà được chỉ dẫn đến các qui định có liên quan của Bộ luật. Do vậy, bài viết đã xem xét hợp đồng dân sự vô hiệu trên cơ sở các phân tích trong mối liên hệ chặt chẽ với những quy định khác trong toàn bộ các qui định của BLDS 2005 như: định nghĩa hợp đồng dân sự vô hiệu; vi phạm điều kiện để hợp đồng dân sự có hiệu lực; hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu và thời điểm xác định thời hạn yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu… Trên cơ sở đó bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chế định này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/710
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : b4.pdf
  • Description : 
  • Size : 367.34 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.