Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/717
Title: Cơ chế kiểm soát quyền lập pháp ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam
Other Titles: Suppervision of Legislative power: Current mechanism and solutions for improvement in the Stage of building the rule of Law State in Vietnam
Authors: Lê, Văn Cảm
Dương, Bá Thành
Keywords: Quyền lập pháp;Kiểm soát;Nhà nước pháp quyền;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 201-217
Abstract: Trong giai đoạn xây dựng một Nhà nước pháp quyền (NNPQ) đích thực của dân, do dân và vì dân ở Việt Nam hiện nay, việc làm sáng tỏ về mặt lý luận thực trạng của cơ chế kiểm soát quyền lực (KSQL) lập pháp ở nước ta, đồng thời đưa ra giải pháp để hoàn thiện cơ chế này với mô hình lý luận (MHLL) của các kiến giải lập pháp (KGLP) cụ thể sẽ có ý nghĩa xã hội-pháp lý và ý nghĩa khoa học-thực tiễn rất quan trọng. Tuy nhiên, cho đến nay trong khoa học pháp lý (KHPL) Việt Nam vẫn chưa có nghiên cứu chuyên khảo nào đề cập riêng về chủ đề này. Điều đó không chỉ cho phép khẳng định tính cấp bách của vấn đề nghiên cứu mà còn là lý do luận chứng cho chủ đề được đề cập trong bài báo khoa học này của chúng tôi.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/717
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 1-OK.pdf
  • Description : 
  • Size : 701.45 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.