Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/745
Title: Bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong pháp luật hành chính Việt Nam (Một số vấn đề có tính phương pháp luận, định hướng nghiên cứu)
Other Titles: Protection of human rights, civil rights in administrative law of Vietnam (methodological issues and researching direction)
Authors: Phạm, Hồng Thái
Nguyễn, Thị Thu Hương
Keywords: Luật hành chính;Quyền con người;Quyền công dân;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 1-7
Abstract: Từ việc nghiên cứu khái quát vai trò và nội dung, thủ tục của pháp luật hành chính trong việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tác giả đã chỉ ra những vấn đề có tính phương pháp luật, định hướng nghiên cứu bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong pháp luật hành chính và việc cần hoàn thiện pháp luật hành chính trong việc bảo đảm, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/745
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 1. Pham Hong Thai, Nguyen Thi Thu Huong.OK.pdf
  • Description : 
  • Size : 413.55 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.