Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/756
Title: Phân quyền và phân cấp trong quản lý nhà nước - Một số khía cạnh lý luận - thực tiễn và pháp lý
Other Titles: Devolution and decentralization of state management - Some theoretical - practical and legal problems
Authors: Phạm, Hồng Thái
Keywords: Quản lý nhà nước;Phân quyền;Phân cấp
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 1-9
Abstract: Hiện nay, việc sử dụng phương thức phân quyền đã trở thành phổ biến trong các quốc gia phát triển, dân chủ và pháp quyền và là nguyên tắc của nhà nước pháp quyền. Do đó, để có thêm cách nhìn và góp phần đánh giá rõ vai trò, công dụng của phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước, bài viết bàn luận về phân quyền, phân cấp ở khía cạnh phương pháp luận, khía cạnh pháp lý của nó, mối liên hệ giữa hình thức cấu trúc nhà nước với phân quyền và vấn đề phân cấp ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/756
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 1. Pham Hong Thai - OK.pdf
  • Description : 
  • Size : 439.08 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.