Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/769
Title: Một số khía cạnh pháp lý về phân định thẩm quyền thu Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam
Other Titles: Some legal issues regarding the division of the power of collecting the State Budget in Vietnam
Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương
Keywords: Luật Ngân sách nhà nước;Thẩm quyền;Pháp lý;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 85-94
Abstract: Phân định thẩm quyền thu ngân sách nhà nước vô cùng quan trọng nhằm xác định quyền hạn và lợi ích của các cấp chính quyền ở trung ương và địa phương trong việc tạo lập nguồn tài chính cho thực hiện các nhiệm vụ chi. Các khoản thu của Ngân sách trung ương (NSTW) và Ngân sách địa phương (NSĐP) được qui định trong Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN), còn kết quả điều chỉnh quan hệ lợi ích giữa NSTW và NSĐP thể hiện ở Dự toán NSNN hàng năm. Trên thực tế, còn tồn tại bất cập trong phân định thẩm quyền thu NSNN dẫn đến hạn chế quyền tự chủ tài chính ở địa phương, ngoài ra, nguyên tắc công khai, minh bạch chưa được triệt để tuân thủ trong quản lý thu, chi NSNN. Trong thời gian tới cần hoàn thiện pháp luật theo hướng phân cấp các khoản thu điều tiết cố định cho NSĐP, kiểm soát tính hiệu quả trong phân bổ nguồn lực công vì công bằng xã hội và lợi ích của người dân.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/769
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 3. Nguyen Thi Lan Huong.OK.pdf
  • Description : 
  • Size : 509.14 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.