Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/778
Title: Kinh nghiệm nước ngoài và việc tăng cường hiệu quả tham gia của Việt Nam vào cơ chế giải quyết tranh chấp tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
Other Titles: Foreign experience and the enhancing of the effective participation of Vietnam in the Dispute Settlement Mechanism of the World Trade Organization
Authors: Nguyễn, Tiến Vinh
Keywords: Tranh chấp;Tổ chức Thương mại Thế giới;Kinh nghiệm;Hiệu quả;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 117-133
Abstract: Bài viết nghiên cứu thực tiễn của các nước thành viên của WTO, đặc biệt là những nước có hoàn cảnh tương tự như Việt Nam, nhằm rút ra những những bài học kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả tham gia của Việt Nam vào cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Trrong phần đầu, bài viết sẽ tóm lược tình hình và đưa ra những nhận định cơ bản về sự vận hành của cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO, đánh giá những khó khăn cơ bản mà các nước đang phát triển, kém phát triển phải đối mặt khi tham gia cơ chế này. Trong phần thứ hai, trên cơ sở thực tiễn của các nước, bài viết đề cập, phân tích những giải pháp cơ bản mà các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, kém phát triển sử dụng để đảm bảo sự tham gia hiệu quả cơ chế giải quyết tranh chấp. Trong phần cuối, sau khi khái quát một số những chuẩn bị, trải nghiệm ban đầu của Việt Nam, bài viết đưa ra một số đánh giá, nhận định nhằm tăng cường sự tham gia hiệu quả của Việt Nam vào cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/778
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 7. Nguyen Tien Vinh.pdf
  • Description : 
  • Size : 606.55 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.