Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/781
Title: Kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
Other Titles: Mutual control between state agencies in implementing the legislative, executive and judicial powers
Authors: Phạm, Hồng Thái
Keywords: Quyền lập;Quyền hành pháp;Tư pháp;Cơ quan nhà nước;Kiểm soát
Issue Date: 2012
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 135-141
Abstract: Qua việc phân tích vấn đề kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, tác giả bài viết đã đề xuất một số kiến nghị khắc phục những hạn chế của Hiến pháp và các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/781
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 1. GS. Pham Hong Thai (da sua).pdf
  • Description : 
  • Size : 386.75 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.