Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/786
Title: Chức năng của Hiến pháp
Other Titles: Function of the Constitution
Authors: Nguyễn, Đăng Dung
Keywords: Hiến pháp;Chức năng
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 95-100
Abstract: Muốn thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước sửa đổi Hiến pháp, tác giả đặt vấn đề phải hiểu đúng chức năng của Hiến pháp. Đó là vai trò của Hiến pháp trong đời sống xã hội. Bên cạnh việc giữ vai trò hòa bình trong điều kiện hiện nay, theo tác giả hiến pháp vẫn phải giữ vai trò cổ điển là giới hạn quyền lực nhà nước để bảo vệ nhân quyền.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/786
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 3. Nguyen Dang Dzung.OK.pdf
  • Description : 
  • Size : 458.06 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.