Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/793
Title: Khai thác khoảng không vũ trụ nhằm mục đích thương mại và những kinh nghiệm pháp lý quốc tế của Việt Nam
Other Titles: Commercial exploitation of outer space and international legal experience of Vietnam
Authors: Nguyễn, Sao Mai
Đỗ, Minh Ánh
Keywords: Khai thác khoảng không vũ trụ;Pháp lý quốc tế;Luật Vũ trụ;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 118-125
Abstract: Xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật về khai thác, sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình nói chung, nhằm mục đích thương mại nói riêng đang là một yêu cầu khá cấp thiết ở Việt Nam hiện nay. Để góp phần làm sáng tỏ một số nội dung thực tiễn về khai thác khoảng không vũ trụ nhằm mục đích thương mại, tác giả bài viết đã vạch ra một số thách thức pháp lý mà Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới đã, đang và sẽ phải đối mặt trong quá trình thực thi các quy phạm pháp luật quốc tế về khai thác khoảng không vũ trụ. Trên cơ sở vận dụng kinh nghiệm pháp lý quốc tế đã phân tích, bài viết nêu lên những kiến nghị để bước đầu xây dựng một mô hình khung pháp luật về khai thác khoảng không vũ trụ nhằm mục đích thương mại tại Việt Nam, trong đó có Luật Vũ trụ và một số đạo luật chuyên biệt về vấn đề khai thác khoảng không vũ trụ nhằm mục đích thương mại như: Luật khai thác, sử dụng khoảng không vũ trụ nhằm mục đích thương mại, Luật quản lý và sử dụng Vệ tinh, Luật Viễn thám...
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/793
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 6. Nguyen Sao Mai.OK.pdf
  • Description : 
  • Size : 454.47 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.