Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/794
Title: Vấn đề thực thi pháp luật về quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam hiện nay
Other Titles: Law enforcement issues on the management of hazardous waste in Vietnam today
Authors: Lê, Kim Nguyệt
Keywords: Pháp luật;Chất thải;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 126-133
Abstract: Việt Nam là một nước đang phát triển do đó việc xác định vấn đề bảo vệ môi trường nói chung và ngăn ngừa giảm thiểu chất thải nguy hại nói riêng là điều kiện tiên quyết trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước đồng thời cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả mọi công dân. Việc hoàn thiện pháp luật về quản lý chất thải nguy hại là một mục tiêu quan trọng, bởi nếu làm tốt điều đó chúng ta sẽ đồng thời làm tốt hai nhiệm vụ, đó là đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và gìn giữ một môi trường sống trong lành cho chúng ta trong hiện tại cũng như cả các thế hệ mai sau trong tương lai.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/794
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 7. Le Kim Nguyet.OK.pdf
  • Description : 
  • Size : 445.85 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.