Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/803
Title: Pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Other Titles: Regulation on contracts for the carriage of goods by sea in the context of global integration
Authors: Nguyễn, Tiến Vinh
Keywords: Vận chuyển hàng hóa;Đường biển;Tư pháp quốc tế;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 178-189
Abstract: Bài viết phân tích hiện trạng và xu hướng vận động của pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển, trên bình diện quốc tế cũng như quốc gia. Xuất phát từ thực tế Việt Nam chưa tham gia vào bất kỳ một điều ước quốc tế nào trong lĩnh vực này, bài viết tập trung tìm hiều khả năng áp dụng chúng tại Việt Nam dưới góc nhìn của Tư pháp quốc tế. Trong phần kết luận, bài viết đưa ra một số nhận định và những đề xuất về chính sách đối với việc hoàn thiện pháp luật về vận tải hàng hoá bằng đường biển của Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/803
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 4. Nguyen Tien Vinh.0K.pdf
  • Description : 
  • Size : 512 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.