Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/868
Title: Một số vấn đề về phân chia đơn vị hành chính - lãnh thổ
Other Titles: Some issues on division of territorial-administrative units
Authors: Phạm, Hồng Thái
Keywords: Lãnh thổ;Phân chia đơn vị hành chính
Issue Date: 2010
Publisher: H. :$bĐHQGHN
Citation: $atr. 73-80
Abstract: Tổ chức lãnh thổ quốc gia là một khái niệm rộng bao hàm việc phân chia lãnh thổ quốc gia thành các đơn vị hành chính - lãnh thổ. Việc phân chia đơn vị hành chính - lãnh thổ quyết định cả việc phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương, mối quan hệ giữa trung ương với địa phương, mối quan hệ giữa các cấp chính quyền địa phương. Trên cơ sở này, tác giả bài viết đề cập đến các nội dung cơ bản sau: Vai trò của tổ chức hành chính - lãnh thổ; yếu tố lịch sử của sự hình thành các đơn vị hành chính - lãnh thổ; sự ảnh hưởng của hình thức cấu trúc nhà nước quyết định thủ tục, trình tự xác lập, thay đổi đơn vị hành chính - lãnh thổ; phân chia đơn vị hành chính - lãnh thổ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quản lý của nhà nước và xu hướng hình thành những đơn vị hành chính - lãnh thổ mới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/868
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 1. Pham Hong Thai (da sua-OK).pdf
  • Description : 
  • Size : 429.1 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.