Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/875
Title: Bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự - ý nghĩa của việc nghiên cứu
Other Titles: Protection of human rights by criminal justice: The significance for research
Authors: Lê, Văn Cảm
Keywords: Tư pháp hình sự;Bảo vệ quyền con người;Pháp luật
Issue Date: 2010
Publisher: H. :$bĐHQGHN
Citation: $atr. 147-154
Abstract: Bài viết đề cập đến việc phân tích để đưa ra các luận cứ khoa học trên bốn bình diện - chính trị-pháp lý (1), tội phạm học (2), tâm lý-đạo đức (3) và lịch sử-văn hóa (4) - nhằm lý giải cho ý nghĩa của việc nghiên cứu những vấn đề về bảo vệ các quyền con người bằng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự như: pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật thi hành án hình sự và pháp luật về tổ chức-hoạt động của các cơ quan tư pháp hình sự.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/875
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 2. GS.Le Van Cam-OK-dasua.pdf
  • Description : 
  • Size : 407.72 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.