Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/8947
Title: Nghiên cứu một số nhóm vi khuẩn đóng vai trò chủ đạo trong chu trình Nitơ và Phospho nhằm mục đích ứng dụng để xử lý ô nhiễm môi trường
Authors: TS. Đinh Thuý Hằng
Keywords: chu trình Nitơ và Phospho;xử lý ô nhiễm môi trường
Issue Date: 2009
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/8947
Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bao cao tong ket NCCB_2009.pdf
  • Description : 
  • Size : 440.42 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.