Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/9886
Title: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi sinh khối vi tảo biển làm thức ăn cho ấu thể tu hài tại Vân Đồn, Quảng Ninh
Authors: TS.Nguyễn Thị Hoài Hà
Keywords: Tù hài;vi tảo
Issue Date: 2009
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/9886
Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.