Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/9891
Title: Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài vi tảo silic phân lập ở rừng ngập mặn Xuân Thủy, Nam Định
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Hà
Issue Date: 2010
Abstract: Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi tảo silic trong rừng ngập mặn Xuân Thủy, Nam Định. Xác định đặc điểm sinh học như hình thái tế bào, thành phần dinh dưỡng và vị trí trong phân loại của các chủng đã tuyển chọn được. Lưu giữ nguồn gen các chủng vi tảo silic trong bộ sưu tập giống của phòng Sinh học tảo
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/9891
Language: vi
Format Extent: 31 p.
Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BCTH-DE TAI CAP CO SO MS.04.pdf
  • Description : 
  • Size : 825.84 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.