Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1007
Title: Học thuyết đức trị và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Do, Duc Minh
Nguyen, Van Thuy
Keywords: Học thuyết Đức trị;Nhà nước pháp quyền
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Do, Duc Minh, Nguyen, Van Thuy. (2015). Học thuyết đức trị và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tập 31. Số 1, p. 52-58
Series/Report no.: Tập 31, Số1 (2015) 52-58;
Abstract: Là tư tưởng chính thống và chiếm địa vị chủ yếu trong lịch sử Trung Quốc, Nho giáo đã góp phần xây dựng một dạng thức đặc trưng của cấu hình tư tưởng và cấu hình tư duy phương Đông. Giá trị của học thuyết Đức trị của Khổng Tử là đã đưa đến chủ nghĩa nhân bản pháp luật mà người Trung Hoa gọi là Nhân trị chủ nghĩa. Việc nghiên cứu, khẳng định những giá trị của học thuyết này sẽ góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa - một sứ mệnh lịch sử mà Đảng và nhân dân ta đang phấn đấu thực hiện.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1007
ISSN: 0866 - 86 12
Language: vi
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Vol 31, No 1 52-58.pdf
  • Description : 
  • Size : 243.73 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.