Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1008
Title: Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc: Nghiên cứu điển hình tỉnh Hà Giang
Other Titles: Leadership and Management Development in the Public Sector in the Northern West Area: A Case Study of H à Giang
Authors: Lê, Quân
Keywords: Nhân lực lãnh đạo;quản lý;khu vực hành chính công;Hà Giang;Tây Bắc
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Lê, Quân. (2015). Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc: Nghiên cứu điển hình tỉnh Hà Giang. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 31, Số 1 (2015), tr. 31-40
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh;
Abstract: Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công luôn nhận được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Bài viết tập trung làm rõ cơ sở lý thuyết và mô hình phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công. Với phương pháp nghiên cứu định tính thông qua cơ sở dữ liệu thứ cấp từ các nguồn khác nhau, tác giả làm rõ thực trạng phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công tỉnh Hà Giang - một trong những tỉnh miền núi ở vùng Tây Bắc có nhiều chính sách cán bộ được đánh giá là thành công trong thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công của tỉnh Hà Giang và vùng Tây Bắc.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1008
ISSN: 0866-8612
Language: vi
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 247.31 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.