Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1010
Title: Đánh giá mức độ sẵn sàng chi trả bảo hiểm nông nghiệp của hộ gia đình nông thôn Việt Nam Trường hợp nghiên cứu ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Other Titles: Assessing the Willingness of Rural Households to Pay for Agricultural Insurance in Vietnam A Case Study in Tiên Du District, B c Ninh Province
Authors: Lương, Thị Ngọc Hà
Keywords: Bảo hiểm nông nghiệp;bảo hiểm cây lúa;mức độ sẵn sàng chi trả
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Lương, Thị Ngọc Hà. (2015). Đánh giá mức độ sẵn sàng chi trả bảo hiểm nông nghiệp của hộ gia đình nông thôn Việt Nam Trường hợp nghiên cứu ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN : Kinh tế và Kinh doanh. Tập 31. Số 1 (2015), tr. 41-50
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN : Kinh tế và Kinh doanh;
Abstract: Bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) đã có từ năm 1982 ở Việt Nam nhưng chỉ mới được tập trung phát triển trong vòng 10 năm trở lại đây nhằm đảm bảo an sinh xã hội và phát triển nông thôn bền vững. Với những bước phát triển ban đầu, BHNN còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là trong việc thu hút sự tham gia của người dân. Nghiên cứu này tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ sẵn sàng tham gia và chi trả BHNN của hộ gia đình nông thôn dựa vào mô hình hóa định lượng. Kết quả cho thấy quy mô sản xuất của hộ gia đình và các chính sách hỗ trợ (như tín dụng và khuyến nông) có ảnh hưởng lớn tới quyết định tham gia cũng như chi trả cho bảo hiểm cây lúa (BHCL) của hộ gia đình. Như vậy, để triển khai BHNN sâu rộng thì cần nắm bắt nhu cầu của từng đối tượng hộ gia đình và có các chính sách hỗ trợ sản xuất tổng hợp.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1010
ISSN: 0866-8612
Language: vi
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 227.31 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.