Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1013
Title: Những thách thức trong quá trình áp dụng quản trị tinh gọn: Nghiên cứu tình huống tại một doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa Việt Nam
Other Titles: P.M. Tu n / T p chí Khoa h c HQGHN: Kinh t và Kinh doanh, T p 31, S 1 (2015) 63-70 70 available at http://ftp.cleary.edu/OPM_QTY/OP M/400/M6/ Beyond_Lean_article.pdf. [20] Furmans, K., “Models of Heijunka-levelled Kanban-Systems”, 2005, available at www.icsd.aegean.gr/aic2005/Papers/Furmans.pdf. [21] Gunasekaran, A. và Lyu, J., “Implementation of Just-in-time in a Small Company: A Case Study”, Production Planning & Control: The Management of Operation 8 (1997) 4, 406-412. [22] Wafa, M. A. và Yasin, M. M., “A Conceptual Framework for Effective Implementation of JIT: An Empirical Investigation”, International Journal of Operations & Production Management 18 (1998) 11, 1111-1124. [23] Cooney, R., “Is ‘Lean’ a Universal Production System? Batch Production in the Automotive Industry”, International Journal of Operations & Production Management 22 (2002) 10, 1130-1147. [24] Morrissey, J. W. & Pittaway, L., “Buyer- supplier Relationships in Small Firms: The Use of Social Factors to Manage Relationships”, International Small Business Journal 24 (2006) 3, 272-298. Challenges for the Application of Lean Management A Case Study in a Small and Medium Enterprise in Vi etnam
Authors: Phạm, Minh Tuấn
Keywords: Quản trị tinh gọn;DNSXNVV;Việt Nam;thách thức
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 63-70
Series/Report no.: Tập 31, Số 1;
Abstract: Bài viết phân tích những thách thức trong quá trình áp dụng quản trị tinh gọn (QTTG) tại các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa (DNSXNVV) Việt Nam. Dựa trên những điểm tương đồng và khác biệt trong môi trường sản xuất cũng như những đặc điểm của cấu trúc quản lý giữa một doanh nghiệp sản xuất đồ nội thất của Việt Nam với trường hợp điển hình áp dụng QTTG là Công ty Toyota của Nhật Bản, kết quả nghiên cứu chỉ ra hiện trạng của doanh nghiệp được nghiên cứu, những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp này trong quá trình áp dụng QTTG. Từ đó, các DNSXNVV khác có thể có sự chuẩn bị về nguồn lực và năng lực kỹ lưỡng hơn, góp phần áp dụng QTTG thành công tại Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1013
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 139.66 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.