Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1015
Title: Mô hình cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Kinh nghiệm châu Phi và bài học cho Việt Nam
Other Titles: Lending Models for Small and Medium Enterprises Experience from Africa and Lessons Learnt for Vietn am
Authors: Phan, Quốc Đông
Trần, Hải Yến
Phạm, Hà My
Keywords: Mô hình cho vay;doanh nghiệp nhỏ và vừa;châu Phi;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 71-77
Series/Report no.: Tập 31, Số 1;
Abstract: Bài viết tìm hiểu ba mô hình cho vay của Root Capital, E+Co và GroFin đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ở châu Phi, góp phần giải quyết thành công bài toán về vốn cho SMEs, đồng thời gắn cho vay với mục tiêu phát triển bền vững. Các mô hình này đã kết hợp với hoạt động cho vay thuần túy, khai thác triệt để các dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp để nâng cao năng lực quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đảm bảo dự án vay vốn thành công và đảm bảo khả năng trả nợ. Kinh nghiệm thực tiễn này hoàn toàn có thể được nghiên cứu để áp dụng trong hoạt động cho vay đối với SMEs ở Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp đang lúng túng trong việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh và quản lý tài chính, hướng tới phát triển bền vững.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1015
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 152.24 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.