TĂNG CƯỜNG VỐN XÃ HỘI VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA CỘNG ĐỒNG

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10170TĂNG CƯỜNG VỐN XÃ HỘI VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA CỘNG ĐỒNG

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10170