Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Long; Hoàng, Minh Tuấn; Nguyễn, Thành Trung; Nguyễn, Tuấn Sơn; Đặng, Đức Nhu (2014)

 • Với mục đích cung cấp thông tin cho chiến lược dự phòng và can thiệp dài hạn, nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm mục tiêu xác định mối liên quan giữa chất lượng cuộc sống và tình trạng dinh dưỡng của sinh viên năm thứ nhất Đại học Quốc gia Hà Nội. Đo lường tình trạng dinh dưỡng được thực hiện trên 5611 sinh viên năm thứ nhất, trong đó chọn ngẫu nhiên 534 sinh viên đo lường chất lượng cuộc sống. tình trạng dinh dưỡng được đo lường thông qua chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index – BMI). Bộ công cụ EQ-5D-5L và EQ-VAS được sử dụng để đo lường chất lượng cuộc sống. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng để đánh giá mối liên quan giữa chất lượng cuộc sống và tình trạng dinh dưỡng. Kết quả cho thấy có 8,3% sinh viên thừa cân béo phì, trong đó có 13,3% sinh ...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung; Nguyễn, Hoàng Long; Đặng, Đức Nhu; Ngô, Thị Tâm; Nguyễn, Thị Trang (2015)

 • Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm xác định thực trạng chất lượng cuộc sống trong cán bộ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và tìm hiểu một số yếu tố liên quan. Tổng cộng có 210 cán bộ giảng viên được chọn ngẫu nhiên tham gia vào nghiên cứu. Bộ công cụ EQ-5D-5L được sử dụng nhằm đo lường chất lượng cuộc sống của cán bộ. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng để đánh giá mối liên quan giữa chất lượng cuộc sống và một số yếu tố. Kết quả cho thấy có cán bộ trường có chất lượng cuộc sống ở mức cao. Kết quả phân tích đa biến cho nhóm cán bộ nam giới và có số năm công tác từ 5 đến dưới 10 năm cao hơn so với các nhóm khác. Nghiên cứu cho thấy, dù chất lượng cuộc sống của cán bộ ở mức cao, các nhà lãnh đạo cần có những chiến lược nâng cao CLCS ở cá...

 • Other


 • Authors: Hoàng Minh Tuấn, Nguyễn Hoàng Long; Nguyễn Thành Trung, Đặng Đức Nhu (2015)

 • Đặt vấn đề:Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá mối liên quan giữa chất lượng cuộc sống (CLCS) và tình trạng dinh dưỡng của sinh viên năm thứ nhất Đại học Quốc gia Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang được sử dụng. Tình trạng dinh dưỡng được đo lường thông qua chi số khối cơ thể (Body mass index - BMI). Bộ công cụ EQ-5D-5L và EQ-VAS được sử dụng để đo lường chất lượng cuộc sống của sinh viên. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng để đánh giá mối liên quan giữa CLCS và tình trạng dinh duỡng.Kết quả: Có 8,3% sinh viên bị thừa cân béo phì, trong đó có 13,3% sinh viên nam và 5,5% sinh viên nữ. Tỳ lệ sinh viên thiếu năng lượng trường diễn là 35,8% (34,0% nam giới và 36,7% nữ giới). Phân tích đa biến cho thấy các sinh viên thừa c...