Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Working Paper


  • Authors: Doãn, Văn Ngọc; Đào, Danh Vĩnh; Lê, Văn Kháng; Phạm, Minh Thông (2014)

  • Viêm ruột thừa cấp (VRTC) là cấp cứu hay gặp nhất trong bệnh lý ngoại khoa bụng. Chụp cắt lớp vi tính (CLVT) duợc chỉ dịnh trong những truờng hợp VRTC không diển hình, khó chẩn doán dã làm giảm thời gian theo do~i lâm sàng (LS), giảm cả việc cắt ruột thừa (RT) âm tính cung nhu tỷ lệ vỡ. Mục tiêu: Mô tả dặc diểm hình ảnh và dánh giá giá trị của chụp CLVT trong chẩn doán VRTC. Ðối tuợng và phuong pháp nghiên cứu: 92 dối tuợng duợc chẩn doán LS truớc mổ là VRTC, duợc chụp CLVT truớc khi có chẩn doán truớc mổ, có kết quả giải phẫu bênh (GPB), duợc mổ tại Khoa Ngoại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 12 nam 2008 dến tháng 7 nam 2010. Nghiên cứu theo phuong pháp mô tả cắt ngang, so sánh kết quả chụp CLVT với phẫu thuật và GPB. Kê´t quả: Ðuờng kính trung bình của RT viêm 10,32  0,49 mm (n...